Bli medlem – GDPR

En ny EU-förordning (”GDPR”) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter träder i kraft 25/5 2018. Den gäller även för ideella föreningar som på något sätt behandlar personuppgifter.

Personuppgifter är alla data som kan länkas till en person, som personnummer, adress, e-mail, telefon, bilder.

Personuppgifter för Uppsala Spelmanslag:

  • För medlemmar: namn, adress och e-mail
  • För deltagare i slutna spelgrupper: namn, adress, e-mail, personnummer. Frivillig uppgift: närstående med telefonnummer.

Syftet med dessa uppgifter är att kunna kontakta medlemmarna kring föreningens verksamhet. Föreningen har samarbete med Studieförbundet Bilda. Studieförbundet efterfrågar personnummer för de slutna spelgrupperna.

För alla personuppgifter gäller:

  • Medlemmarna ska alltid tillfrågas om samtycke till ev. spridning av personuppgifter
  • Uppgifterna sparas så länge medlemmen kvarstår i föreningen eller i någon sluten spelgrupp
  • Personuppgifterna hanteras på en stationär dator med inloggning och inom styrelsens arbetsområde
  • Personuppgifter/medlemslistor skickas inte med e-post och läggs inte heller ut på föreningens hemsida
  • Bilder publiceras inte på hemsidan eller andra sociala plattformar utan medlemmens samtycke

Styrelsen ansvarar för att föreningen följer den nya dataskyddsförordningen.